آدرس:
تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شماره ۸، مرکز رشد دانشگاه خوارزمى

ایمیل:
exirpaya@gmail.com