حوزه‌های تحت پوشش:  شیمی، فیزیک

تاریخ برگزاری: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

برگزار کننده: دانشگاه اراک – اراک، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه

وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

سایت کنفرانس:  http://physchem20.araku.ac.ir